Obecní knihovna Nové Dvory


Knihovní řád


Obecní knihovny v Nových Dvorech

  

V souladu se zřizovací listinou knihovny Obecní knihovna v Nových Dvorech, schválenou zastupitelstvem obce usnesením čj. 32 ze dne 18.9.2018 a podle § 4, odst. 7 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydávám tento knihovní řád:

  

I. Základní ustanovení

  

Čl. 1

Poslání a činnost knihovny

 

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a §12 zákona č.  257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v §2, 4 a 14 knihovního zákona.

 

Čl. 2

Veřejné knihovnické a informační služby

 

1.      Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:

a)      výpůjční služby

b)      meziknihovní služby

  

2.      Služby uvedené v odst. 1 tohoto Knihovního řádu (dále jen KŘ) poskytuje knihovna bezplatně.

 

  

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

 Čl. 3

Registrace uživatele

1.      Registrovaným uživatelem  knihovny  se může stát každá  fyzická  nebo právnická osoba vydáním průkazu  uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele.

 

2.      Knihovna vyžaduje k registraci  následující  osobní údaje:  jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště a datum narození.

 

3.      Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.

 

4.      Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Poučení o ochraně osobních údajů je přílohou tohoto KŘ.

 

Čl. 4

Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

 

1.      Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka.  Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochrany majetku.  Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.

 

2.      Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.

 

3.      Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.

 

 

III. Výpůjční řád

 

Čl. 5

 Zpřístupňované knihovní dokumenty

 

1.      Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů.

 

2.      Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 knihovního zákona, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

 

 

Čl. 6

Rozhodnutí o půjčování

 

1.      Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 6 odst. 1 tohoto KŘ s výjimkou  dokumentů:

a)      kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,

b)      které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny,

c)      jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),

d)     které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky v pouze v prostorách knihovny.

 

Čl. 7

 

Postupy při půjčování

 

1.      Před převzetím výpůjčky je uživatel povinen prohlédnout si dokument, ihned ohlásit všechny závady a ověřit si zápis závad ve výpůjčním tiskopise, resp. v poznámce automatizovaného výpůjčního systému.

2.      Uživatel svým podpisem potvrdí výpůjčku ve výpůjčním tiskopise.

3.      Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu ústně .

 

Čl. 8

Výpůjční lhůty

 

1.      Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je zpravidla 1 měsíc. Výpůjční lhůta může být prodloužena až třikrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení. (celý článek konkretizovat podle skutečnosti)

 

2.      Knihovna je oprávněna v odůvodněných případech stanovit kratší výpůjční lhůtu případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

 

Čl. 9

 Vracení vypůjčeného dokumentu

 

1.      Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej, vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.

 

2.      Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

 

Čl. 10

 Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

 

1.      Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.

2.      Mimo knihovnu může mít uživatel vypůjčeno zpravidla nejvýše 15 dokumentů .

3.      Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.

4.      Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam.  Při vracení dokumentu uživatel na vyžádání obdrží potvrzení o vrácení.

5.      Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

 

 

IV. Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu

 

Čl. 11

 Ztráty a náhrady

 

1.      Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.

2.      O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.

3.      Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.

4.      Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

ČL. 12


Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

 

1.      Vymáhání nevrácených výpůjček:

a)      knihovna  vymáhá upomínkami vrácení dokumentů.   

 

 

Čl. 13


Náhrada všeobecných škod

 

1.      Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku, § 2951, odst. 1, kde se stanoví: “Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu. Není-li to dobře možné, anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích.”).

2.      Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

 

V. Závěrečná ustanovení

           

1.      Výjimky z KŘ povoluje vedoucí knihovny .

2.      Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy

3.      Ruší se Knihovní řád ze dne …..

4.      Tento Knihovní řád platí na dobu neurčitou

 

 

VI. Přílohy Knihovního řádu

 

1.      Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů knihovny

 

 

V Nových Dvorech                                                                          razítko knihovny

dne 20.9.2018                                                                      podpis knihovníka

podpis starosty                                                        ( vedoucího knihovny )

 

 

Poučení o ochraně osobních údajů

 

Správcem osobních údajů uživatelů knihovny je Obec Nové Dvory (dále jen knihovna)

 

Knihovna zpracovává osobní údaje registrovaných uživatelů v tomto rozsahu:

-      povinné identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu.

-          nepovinné kontaktní údaje: doručovací adresa, e-mail, telefon.

-      služební údaje:  číslo čtenářského průkazu, přehled výpůjček včetně historie, přehled rezervací, upomínek.

-      účetní údaje o provedených o peněžitých transakcích, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech.

-      další údaje: údaj o ZTP apod.

-          dále knihovna uchovává identifikační údaje zákonného zástupce, je-li registrovaný uživatel mladší 15 let..

 

Dále knihovna uchovává identifikační údaje zákonného zástupce, je-li registrovaný uživatel mladší 15 let.

 

Registrovaný uživatel oznámí knihovně případné změny identifikačních a kontaktních osobních údajů bez zbytečného odkladu.

 

Knihovna zpracovává osobní údaje za účelem poskytování knihovnických, informačních a dalších služeb uživatelům, informování uživatelů o službách a dále za účelem ochrany majetku a knihovního fondu. Kontaktní údaje využívá knihovna za účelem lepší komunikace s uživatelem, uživatel není povinen tyto údaje uvést.

 

Práva uživatelů jako subjektů osobních údajů

Uživatel má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.

Knihovna registrovanému uživateli na jeho žádost poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů, případně umožní náhled do přihlášky čtenáře a dalších dokladů u ní uložených. 

Žádosti uživatelů týkající se ochrany osobních údajů knihovna vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

 

Doba uchování osobních údajů

Knihovna uchovává osobní údaje registrovaných uživatelů po dobu registrace a jeden rok poté. Registrovaný uživatel může požádat o likvidaci svých osobních údajů, pokud nemá vůči knihovně žádný dluh a nepřeje si nadále využívat jejích služeb.  Osobní údaje v počítačových databázích jsou likvidovány vymazáním identifikačních údajů (anonymizace). Osobní údaje v listinné podobě jsou likvidovány dle Spisového a skartačního řádu obce.

 

Zabezpečení osobních údajů

Písemnosti jsou uchovávány tak, aby byl zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky. Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkolů. Osobní údaje knihovna uchovává v uzamčeném stole s přístupem, který má pouze knihovník.

 

Další informace

Knihovna zpracovává osobní údaje na základě smlouvy o poskytování služeb, kterou s uživatelem uzavřela přijetím jeho přihlášky do knihovny, a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, známém jako GDPR.

Kontakt: 566 666 294